Radca prawny Andrzej Wąsik

Radca prawny Andrzej Wąsik zajmuje się w szczególności:

  • posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień, w tym wynikających z wypadków komunikacyjnych oraz błędów medycznych. Świadczy kompleksową pomoc pokrzywdzonym w wypadkach, a także rodzinom osób zmarłych w wypadkach drogowych. Przede wszystkim w postępowaniu przed zakładami ubezpieczeń, jak też w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych.
  • obrotem nieruchomościami, w tym: analiz prawnych nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego, przygotowaniem i realizacją procesów inwestycyjnych, w tym opracowania i negocjowania umów, przedwstępnych, definitywnych, wykonawczych
  • reprezentowaniem Klientów w negocjacjach z instytucjami finansującymi nabycie nieruchomości oraz związana z tym obsługa prawna finansowania obejmująca m.in. przygotowanie dokumentów dotyczących ustanawiania zabezpieczeń dla nabywców nieruchomości i instytucji finansujących
  • – wykorzystaniem i obsługą zrealizowanych inwestycji: opracowywaniem umów najmu, dzierżawy, umów deweloperskich, problematyki zarządu nieruchomością;
  • – reprezentacją w sporach dotyczących własności nieruchomości, procesu budowlanego i pozostałych kwestii związanych z obrotem nieruchomościami, w ramach postępowań sądowych i arbitrażowych
  • przygotowywaniem i realizacja procesów inwestycyjnych i budowlanych, z uwzględnieniem sporządzania wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych
  • reprezentacją przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • przygotowywaniem wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym
  • dochodzeniem odszkodowań za szkody powstałe wskutek bezprawnych decyzji administracyjnych