Radca prawny Michał Marzęda

Radca prawny Michał Marzęda zajmuje się w szczególności:

 • prowadzeniem spraw z zakresu dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków, śmierci osób bliskich i innych zdarzeń losowych
 • przygotowaniem i opiniowaniem projektów kontraktów handlowych, umów franczyzowych, umów najmu i dzierżawy oraz innych porozumień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dotyczących zagadnień związanych z tzw. „opłatami półkowymi” oraz prawem autorskim i prawami pokrewnymi (licencje, przenoszenie autorskich praw majątkowych etc.)
 • przygotowywaniem i opiniowaniem umów i porozumień zawieranych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
 • świadczenie usług związanych z rozwiązywaniem problemów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w obrocie cywilno-prawnym
 • doradztwem w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym obsługą prawną obrotu nieruchomościami, badaniem stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowywaniem i realizacja procesów inwestycyjnych i budowlanych, z uwzględnieniem sporządzania wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • przygotowywaniem wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym
 • zakładaniem spółek prawa handlowego, również opiniowaniem i sporządzaniem umowy spółki, jej statutu i regulaminu
 • reprezentowaniem spółek w sporach sądowych
 • ochroną przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • świadczy usługi w zakresie pisania nakazów zapłaty, pozwów
 •  ponadto oferuje usługi w zakresie zabezpieczania umów i wierzytelności
 • zajmuje się windykacją długów, a także
 • likwidacją spółek