Radca prawny Maciej Jarota

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji, arbitrażu, negocjacji oraz prawa oświatowego. W kancelarii zajmuje się: reprezentowaniem interesów klienta przed sądami i organami w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego, prawa nieruchomości, w sprawach z roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę; podejmowaniem czynności procesowych w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu wierzyciela; sporządzaniem umów handlowych i ich negocjowaniem; przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego i oświatowego oraz mediacją.

 

  • Doświadczony praktyk w zakresie obsługi procesowej i egzekucyjnej Klientów.
  • Prowadzi szereg spraw procesowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego, w tym, z zakresu czasu pracy oraz indywidualnego prawa pracy.
  • Reprezentuje interesy klientów przed organami i sądami administracyjnymi oraz powszechnymi, w szczególności w sprawach budowlanych i nieruchomościowych.
  • Kompleksowo obsługuje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynień za krzywdę, w szczególności w zakresie wypadków komunikacyjnych.
  • Uczestniczy w mediacjach mających na celu rozwiązanie zaistniałego sporu oraz negocjacjach prowadzących do zawarcia umowy.
  • Zajmuje się również opiniowaniem zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa oświatowego i prawa energetycznego. Podejmuje aktywność naukową z prawa pracy, prawa oświatowego i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Publikacje:

1. Regulamin pracy jako źródło obowiązków pracownika, w: A. Nowak, Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi, Radom 2013.
2. Rozwiązywanie sporów zbiorowych w Polsce – problemy polskich regulacji prawnych w kontekście regulacji europejskich, w: M. Plucińska, Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań 2014.
3. Polubowne rozwiązywanie sporów zbiorowych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, w: S. Pilipiec, Prace naukowe aplikantów. Zbiór drugi, Warszawa 2015. 
4. Funkcja ochronna prawa pracy na przykładach wybranych regulacji państw europejskich, w: Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia 2015, sectio G, vol. LXII, 2. (Materiały z XX Zjazdu Zakładów i Katedr Prawa Pracy).

Wybrane artykuły popularno – naukowe:

1. Nauczyciel ma prawo do urlopu jeżeli nie wykorzystał ferii, Dziennik Gazeta Prawna  z dn. 24.02.2012r. ,
2. Nauczyciel spoza szkoły może zastępować dyrektora, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 10.02.2012r.
3. Szkoły nie są przygotowane na spełnienie wyższych wymogów, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 2.02.2012r.
4. Szkoły łatwiej uzyskają REGON, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 11.01.2012 r.
5. Rozkład czasu pracy kierowców wymaga uzgodnienia, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 2.01.2012r.
6. Nianiom również przysługują świadczenia wypadkowe, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 23.12.2011r.
7. Ochrona przed zwolnieniem tylko na podstawie umowy o pracę, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 12.10.2011r.