Kredyt w CHF

Kancelaria oferuje analizę dokumentów kredytowych, która polega na wskazaniu czy w danej umowie kredytowej zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne. W oparciu o poczynione ustalenia prezentowane są naszym klientom możliwe roszczenia i kroki prawne, które należy podjąć celem zabezpieczenia interesów kredytobiorcy.

 

Dokumenty niezbędne do dokonania analizy prawnej:

  • umowa o kredyt hipoteczny wraz ze wszystkimi załącznikami,
  • regulamin (jeżeli był załączony do umowy o kredyt hipoteczny oraz zmiany regulaminu wysyłane przez bank),
  • wszystkie aneksy do umowy o kredyt hipoteczny

Dokumenty niezbędne do dokonania analizy finansowej:

(Bank wydaje zaświadczenia na pisemny wniosek kredytobiorcy)

  • harmonogram spłaty przedstawiający datę płatności każdej raty i oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty,
  • zestawienie przedstawiające kwoty pobrane przez bank – kwoty te powinny być wyrażone w PLN i CHF, zestawienie powinno również wskazywać kurs sprzedaży CHF banku na dzień spłaty przez kredytobiorcę każdej raty kredytu,
  • aneks do umowy (jeśli jest) umożliwiający spłatę kredytu bezpośrednio w CHF oraz harmonogram spłat przedstawiający  kwoty pobrane przez bank w CHF,
  • zestawienie o wysokości każdej transzy kredytu w PLN i CHF oraz dacie wypłaty każdej transzy kredytu

 

Kancelaria oferuje także usługi w zakresie sporządzania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, pisania reklamacji do banku, pisania pozwu do sądu o zapłatę, reprezentację klienta przed bankiem oraz przed sądem w sporze z bankiem.

 

Zgodnie z Raportem Rzecznika Finansowego opublikowanym w czerwcu 2016 r. banki zastosowały nielegalne praktyki, które w sposób oczywisty rażąco naruszają interesy konsumenta i są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Konsument, którego interesy w rażący sposób zostały naruszone wskutek zastosowania przez bank w umowie kredytowej klauzul niedozwolonych może domagać się unieważnienia swojej umowy lub usunięcia z niej klauzul abuzywnych, bowiem z art. 385 ze zn.1 § 1 k.c.: „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. § 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie. § 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. § 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje”. Ponadto w myśl art. 385 ze zn. 2 „Oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny”.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 479 ze zn. 43 k.p.c. wyrok prawomocny wydany w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do tzw. rejestru klauzul abuzywnych.” Jednakże stwierdzenie nieważności określonego postanowienia umownego w konkretnym przypadku, może nastąpić wyłącznie na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu. Konieczna zatem jest inicjatywa ze strony kredytobiorcy w postaci wytoczenia powództwa przeciwko bankowi.

Przedawnienie roszczeń konsumenta następuje z upływem 10 lat, ale zawezwanie banku do próby ugodowej skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia, który od tego czasu zaczyna biec na nowo.

Rodzaje „kredytów frankowych”:

Kredyt denominowany w walucie obcej – kredyt, którego wartość wyrażona została w umowie w walucie obcej (innymi słowy bank umówił się z kredytobiorcą na pożyczenie mu określonej kwoty w walucie obcej), ale uruchomiony został w walucie polskiej, a kredytobiorca dokonuje spłaty rat kapitałowo-odsetkowych również w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty). Kredytobiorca zwraca bankowi sumę nominalną udzielonego kredytu (kapitał) stanowiącą określoną równowartość waluty obcej, w zależności od bieżącego kursu wymiany walut, wraz z odsetkami oraz ewentualnie innymi opłatami i prowizjami.

Kredyt waloryzowany (indeksowany) kursem waluty obcej – kredyt udzielany w walucie polskiej (PLN), przy czym na dany dzień (najczęściej dzień uruchomienia kredytu), kwota kapitału kredytu (lub jej część) przeliczana jest na walutę obcą (według bieżącego kursu wymiany waluty), która to kwota stanowi następnie podstawę ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. Wysokość kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych określana jest zatem w walucie obcej, ale ich spłata dokonywana jest w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty).