Co możemy dla Ciebie uzyskać?

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zadośćuczynienie jest instytucją prawa cywilnego, pozwalającą na rekompensatę pieniężną szkody niemajątkowej (krzywdy) doznanej przez Poszkodowanego. Pod pojęciem krzywdy powszechnie rozumie się wszelkie negatywne przeżycia psychiczne oraz fizyczne, wynikające z naruszenia określonych dóbr osobistych. Najczęściej podstawą dla wypłaty zadośćuczynienia jest krzywda powstała w związku z uszkodzeniem ciała bądź rozstrojem zdrowia (naruszenie dobra w postaci zdrowia) oraz krzywda związana ze śmiercią bliskiej osoby (naruszenie dobra w postaci prawa do życia w pełnej rodzinie). Przykłady sytuacji, w których Poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie zostały przedstawione poniżej.

 

Przykład nr 1

Pani Grażyna idąc zimową porą do sklepu poślizgnęła sią na oblodzonym chodniku, który nie był należycie odśnieżony. W wyniku wypadku doszło do złamania prawej ręki. Ze względu na fakt, iż podmiotem odpowiedzialnym za należyte utrzymanie chodnika była Spółdzielnia Mieszkaniowa DCX posiadająca ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą z XCT Ubezpieczenia S.A., Pani Grażynie przysługuje prawo do domagania się od Ubezpieczyciela zadośćuczynienia za krzywdę jaka powstała w wyniku upadku i złamania ręki. W tym przypadku krzywda podlegająca rekompensacie będzie dotyczyła bólu związanego ze złamaniem, przeprowadzoną operacją ręki, koniecznością prowadzenia długotrwałej i żmudnej rehabilitacji oraz ograniczeń występujących w codziennym życiu.

Przykład nr 2

Pan Tomasz przechodząc przez jezdnie w miejscu do tego wyznaczonym został potrącony przez kierującego pojazdem m-ki Audi A3, który naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez nienależytą obserwację drogi i tym samym doprowadził do wypadku. W wyniku powyższego zdarzenia Pan Tomasz poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Sprawca wypadku w chwili zdarzenia posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą z Ubezpieczycielem ABC Ubezpieczenia S.A. W związku z powyższym rodzina Pana Tomasza tj. żona oraz dwójka dzieci może wystąpić do Ubezpieczyciela z roszczeniem o wypłatę należnego zadośćuczynienia. Podstawą dla domagania się wypłaty zadośćuczynienia jest krzywda powstała w związku z zerwaniem więzi rodzinnej ze zmarłym.

Przykład nr 3

Pani Agnieszka wchodząc na drabinę poślizgnęła się i upadając z wysoka złamała V kość śródstopia, w związku z doznanym urazem przewieziona została do jednego z lokalnych szpitali, gdzie za pomocą specjalistycznych śrub zespolono złamane kości. Niestety mimo przeprowadzonego zabiegu oraz prowadzonej rehabilitacji miejsce złamania nie goiło się, a ból był coraz większy. Wobec powyższego Pani Agnieszka została poddana kolejnym badaniom. W toku przeprowadzonych badań okazało się, że rana pooperacyjna została zainfekowana bakterią gronkowca. W wyniku zakażenia  koniecznym było usunięcie fragmentu kości znajdującej się w zakażonym miejscu. W tym stanie rzeczy Pacjentce przysługuje prawo do domagania się od Szpitala odpowiedniego zadośćuczynienia, bowiem w wyniku naruszenia procedur medycznych przez personel szpitala, doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego ograniczeniem możliwości swobodnego poruszania się  oraz koniecznością prowadzenia długotrwałego leczenia zakażenia.

 

ODSZKODOWANIE 

Odszkodowanie stanowi drugi rodzaj roszczeń z jakimi najczęściej występują Poszkodowani. Odszkodowanie w przeciwieństwie do zadośćuczynienia odnosi się do szkód majątkowych, dzięki czemu precyzyjne określenie jego wysokości jest znacznie prostsze i w zasadzie sprowadza się do matematycznego wyliczenia. Zazwyczaj treścią roszczenia objęte są wszelkie szkody majątkowe pozostające w związku przyczynowo- skutkowym z konkretnym zdarzeniem. Ze względu na obowiązującą w polskim systemie prawnym zasadę pełnego odszkodowania pośród roszczeń stricte odszkodowawczych możemy wymienić m.in.:

1) odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków,

2) odszkodowanie  z tytułu poniesionych kosztów leczenia,

3) odszkodowanie z tytułu  poniesionych kosztów podróży,

4) odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,

5) odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów opieki,

6) odszkodowanie za inne szkody majątkowe poniesione w związku z wypadkiem,

W tym miejscu godzi się nadmienić, że to z jakim roszczeniem można wystąpić w konkretnej sprawie determinują okoliczności faktyczne danego zdarzenia. Dlatego też niecelowym byłoby wymienianie wszelkich możliwych świadczeń jakie mogą potencjalnie uzyskać Poszkodowani. Tym niemniej możemy Państwa zapewnić, iż powierzenie sprawy naszym specjalistom, posiadającym wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych gwarantuje uzyskanie maksymalnej kwoty należnego odszkodowania.

 

Przykład 1

Pan Marcin, będący grafikiem komputerowym, po zakupieniu nowego sprzętu graficznego wracał do domu.  Przechodząc przez przejście dla pieszych Pan Marcin został potrącony przez nadjeżdżający samochód. W wyniku zdarzenia  upadł on na jezdnię i złamał prawy obojczyk, zaś nowo zakupiony sprzęt został rozjechany przez przejeżdżające samochody. W tej sytuacji poza zadośćuczynieniem związanym z krzywdą jakiej doznał Pan Marcin wskutek złamania obojczyka, będzie przysługiwało mu roszczenie z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt komputerowy. Dodatkowo z racji tego, że Pan Marcin ze względu na doznane złamanie przez okres 3 miesięcy nie mógł pracować, będzie mógł dochodzić od Ubezpieczyciela zwrotu wynagrodzenia utraconego wskutek zdarzenia.

Przykład nr 2

Pani Agata została potracona przez samochód, skutkiem uderzenia było złamanie kości piszczelowej. Po przeprowadzonej operacji Pani Agata przez 3 miesiące musiała uczęszczać na zajęcia rehabilitacyjne, realizowane w Klinice położonej w odległości 40 km od miejsca jej zamieszkania. Dodatkowo w związku z założeniem opatrunku gipsowego koniecznym było stosowanie  bardzo drogich zastrzyków przeciwzakrzepowych. W tej sytuacji roszczenia Pani Agaty poza zadośćuczynieniem, będą obejmowały odszkodowanie za poniesione koszty zakupu leków, przeprowadzone zajęcia rehabilitacyjne oraz poniesione koszty transportu.

Przykład nr 3

W wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez kierowcę Skody, śmierci poniósł Pan Marek. Pan Marek był żonaty z Panią Anną, miał z nią dwóch synów – Kacpra i Wojtka, był głównym żywicielem rodziny, bowiem Pani Anna na co dzień zajmowała się domem. W takiej sytuacji zarówno synowie – Kacper i Wojtek,  jak i Pani Anna poza roszczeniem z tytułu zadośćuczynienia, mogą domagać się od Ubezpieczyciela sprawcy  wypadku odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej wskutek śmierci ojca i męża.

Przykład nr 4

Pani Marta w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała złamania obu kości udowych. W związku z powyższym przez kilka miesięcy nie miała możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życia codziennego. Przez cały ten czas wszystkie niezbędne czynności tj. przygotowanie jedzenia, pomoc w codziennej toalecie, robienie zakupów, itp. wykonywał jej mąż, który aktualnie pozostawał bez pracy. W tej sytuacji Pani Marta może dochodzić od Ubezpieczyciela zwrotu kosztów opieki, jaką świadczył jej mąż.

 

RENTA

Renta stanowi świadczenie okresowe wypłacane w sytuacji, gdy wskutek doznanych przez Poszkodowanego obrażeń:

1) całkowicie lub częściowo utracił zdolność do wykonywania pracy zarobkowej,

2) zwiększyły się jego potrzeby,

3) zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość.

Wystąpienie choćby jednego z wymienionych wyżej następstw pozwala na skuteczne domaganie się zasądzenia renty. Wskazywane następstwa co do zasady powinny mieć charakter trwały, jednakże nie musi on być nieodwracalny.

 

Przykład nr 1

Pani Krystyna z zawodu szwaczka, uległa wypadkowi komunikacyjnemu. W związku z przedmiotowym wypadkiem koniecznym było przeprowadzenie amputacji prawej dłoni. W tej sytuacji Pani Krystyna obok renty przyznanej przez ZUS może domagać się dodatkowej renty od Ubezpieczyciela, w związku z występującą u niej niezdolnością do wykonywania pracy zarobkowej.

Przykład nr 2

Pan Tomasz jest studentem muzykologii, specjalizuje się w grze na fortepianie, wygrywa liczne konkursy zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim, całe swoje dotychczasowe życie poświęcił karierze muzycznej. Trzy miesiące temu w wyniku wypadku komunikacyjnego uszkodzeniu uległa prawa dłoń Pana Tomasza. Co prawda w chwili obecnej jego stan jest już stabilny, jednakże sprawność w prawej dłoni została bezpowrotnie utracona, w taki stopniu, iż praktycznie niemożliwym jest, aby powrócił do zawodowej gry na fortepianie. W tej sytuacji Pan Tomasz będzie mógł ubiegać się o rentę z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Przykład nr 3

Pani Joanna 5 miesięcy temu uległa wypadkowi. W wyniku opisanego zdarzenia doznała uszkodzenia splotu ramiennego typu górnego. Powyższe schorzenie wiąże się z koniecznością prowadzenia długotrwałej i systematycznej rehabilitacji pod okiem wysoko wykwalifikowanych terapeutów. Z tego względu Pani Joanna może dochodzić od Ubezpieczyciela renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

 

Jak nietrudno zauważyć katalog roszczeń jakie przewidział ustawodawca jest dość mocno rozbudowany, dzięki temu pozwala na naprawienie krzywd i szkód wyrządzonych nieszczęśliwymi wypadkami. Jednakże mimo różnorodności roszczeń z jakimi mogą występować Poszkodowani sam proces uzyskiwania należnego świadczenia nie zawsze jest łatwy i prosty. Taki stan rzeczy związany jest z powszechnie stosowaną praktyką firm ubezpieczeniowych, które korzystając z niewiedzy Poszkodowanych często zaniżają należne im świadczenia, nawet o kilkaset procent. W taki sytuacjach jedyną szansą na naprawienie doznanej krzywdy jest wystąpienie na drogę postepowania cywilnego i dochodzenie sprawiedliwości przed Sądem.

Niestety większość poszkodowanych nie posiadając wiedzy z zakresu prawa procesowego czy materialnego nie jest w stanie samodzielnie wygrać procesu z Ubezpieczycielem dysponującym rzeszami profesjonalnych prawników. Dlatego też jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów, którzy korzystając ze zdobytej wiedzy  i doświadczenia pomogą Państwu w wyegzekwowaniu należnych świadczeń.