Jakie dokumenty przygotować?

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ?

Możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nierozerwalnie wiąże się z koniecznością przeprowadzenie kompletnego postępowania dowodowego, w toku którego wykazane zostaną wszelkie okoliczności uzasadniające dochodzone roszczenie. Z uwagi, iż postępowanie dowodowe może cechować się przewlekłością, uzasadnionym działaniem poszkodowanego jest skompletowanie niezbędnych dokumentów jeszcze przed wystąpieniem na drogę postepowania sądowego. Dlatego też poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które należy przygotować przed wniesieniem sprawy do Sądu.

Zadośćuczynienie:

– dokumentacja potwierdzająca okoliczności zdarzenia (np. notatki służbowe Policjantów, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, wyrok Sądu karnego w przypadku skazania sprawcy, akt zgonu)

– dokumentacja medyczna (np. Karty Informacyjne ze Szpitala, w którym było prowadzone leczenie, Zlecenia przeprowadzonych badań)

– dokumenty potwierdzające więzi rodzinne istniejące między zmarłym a Uprawnionymi (odpis akt zgonu, odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa) dotyczy zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby

Odszkodowanie:

– dokumentacja potwierdzająca poniesione koszty leczenia (np. Faktury i paragony za zakupione leki, przeprowadzone zabiegi, kupiony sprzęt medyczny),

– dokumentacja potwierdzająca poniesienie innych kosztów (np. rachunki za koszty przejazdu, rachunki potwierdzające wartość zniszczonego w wypadku mienia, rachunki zanajem pojazdu zastępczego)

– dokumentacja potwierdzające utracone korzyści (np. zaświadczenie o uzyskiwanym wynagrodzeniu)

Renta:

– dokumentacja potwierdzająca częściową bądź całkowitą niezdolność do pracy (np. orzeczenie o niezdolności do pracy)

– dokumentacja potwierdzająca zwiększenie potrzeb Poszkodowanego (np. faktury i paragony za leki, prowadzone zajęcia rehabilitacyjne bądź zabiegi, faktury i leki za specjalistyczną żywność kupowaną w ramach zalecanej diety)

– dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokumentacja medyczna, zalecenia lekarzy)

Jak łatwo zauważyć, aby móc skutecznie dochodzić swoich roszczeń niezbędnym jest uprzednie zgromadzenie pokaźnego materiału dowodowego, pozwalającego na wykazanie zasadności podnoszonych żądań. Mając na uwadze, iż niekiedy proces ten może być nieco problematyczny, z uwagi na zróżnicowany charakter spraw, nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania i gromadzenia niezbędnej dla danego typu roszczenia dokumentacji. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu skompletowanie potrzebnej dokumentacji jest znacznie prostsze, a sam proces od momentu wniesienia pozwu do chwili wypłaty świadczenia trwa znacznie krócej.