Oferta

W zależności od charakteru sprawy, uzgadniamy z Klientami stawki ryczałtowe, stawki godzinowe lub mieszane. Szczegółowe zasady wynagrodzenia zawsze ustalane są w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem, co do zasady przed przyjęciem sprawy do prowadzenia. Dopuszczamy negocjację zaproponowanych opłat. Za prowadzenie spraw sądowych lub innych spraw spornych honorarium za zastępstwo procesowe z reguły ustalane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych – według przewidzianych w tym rozporządzeniu stawek minimalnych. W szczególnych przypadkach dopuszczamy możliwość płatności wynagrodzenia za prowadzone sprawy sądowe po uzyskaniu prawomocnego wyroku.